Leadership
Chairman:
Zeng Peiyan

Permanent Vice Chairmen:
Bi Jingquan
Zhang Xiaoqiang

Vice Chairmen:
Lawrence Lau Qian Yingyi Zhang Dawei Han Yongwen Yang Weimin Jiang Zengwei Wang Binghua Chang Zhenming Du Ying Li Jinzhang Zhu Min Zhu Guangyao Wang Yiming Sun Lin Liu Yuanchun


Secretary-General:

Zhang Dawei